รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)

 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)

บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด (SECURITY P&J GUARD SERVICE)

ที่อยู่: 104/5 ม.11  นาป่า  เมืองชลบุรี  ชลบุรี  20000
เว็บไซต์: www.pjguard.com
ติดต่อ: 089-834-4223,081-410-2826
แฟกซ์: 038-195029
อีเมล์: pj_guard2008@yahoo.com
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย

บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด


*บริษัทสามารถให้บริการในจังหวัดใกล้เคียงได้ตามจังหวัดดังนี้ จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี*
 
บริการของเรา
     บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด บริหารงานโดย พ.ต.ต.ธนาชัย สุวรรณโท ได้จัดระบบความปลอดภัย โดยอาศัยประสบการณ์จากการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีประสบการณ์กับงานรักษาความปลอดภัยมาตลอดระยะเวลาที่รับราชการตำรวจ เป็นเวลา 25 ปี จึงมองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นบ่อย ที่นำไปสู่ความเสียหายของบริษัทฯลูกค้า 
     กระผมจึงขอนำเสนอตัวกระผมและทีมงาน เพื่อเข้ามาทำงานให้กับท่าน โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน    ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดให้มีทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ โดยใช้สายตรวจ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามากำกับดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและจัดให้มีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าพบลูกค้า ปรับปรุงแก้ไขปัญหา จัดฝึกอบรม สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย

     ด้วยสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศไทยที่ผ่านมามักเกิดเหตุร้าย ต่างๆ การก่ออาชญากรรมหลาย รูปแบบ ทั้งต่อบุคคลชีวิตและทรัพย์สินจนถึงปัจจุบัน   ทำให้สุจริตชนที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆต้องประสบกับปัญหา ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจากอดีตที่ผ่านมาได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวแล้ว   จำเป็นจะต้องมีบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพที่ดี ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการบริการต่อผู้ว่าจ้างและการบริหารจัดการ

นโยบายของเรา
     1. ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง 
     2. ป้องกันและดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
     3. เน้นการตรวจค้นและป้องกันการกระทำผิดและฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัทฯเช่น การลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน หรือดื่มสุรา ฯลฯ
     4. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร


คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ 
     1. เพศชาย อายุระหว่าง 18-55 ปี ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
     2. เพศหญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี ความสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป 
     3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติด 
     4. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป 
     5. มีหลักฐานการสมัครงานครบ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,หลักฐานการศึกษา,ใบรับรองการ ตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์ 
     6. ต้องมีบุคคลที่ทางบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นว่าเชื่อถือได้ มีผู้รับรองความประพฤติของผู้สมัคร
 

แผนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย 
     เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน ให้ทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด จึงจัดให้มีแผนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนี้
     1. กำหนดแผนการอบรม 
          1.1. กำหนดการอบรมทั้งองค์กรโดยกำหนดให้มีการฝึกทบทวน 3 เดือนต่อครั้ง 
          1.2. กำหนดการฝึกอบรมที่หน่วยงานที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ On The Job Training 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
     2. เนื้อหาในการฝึกอบรม 
          2.1. กฎระเบียบและข้อบังคับบัญชาของบริษัทฯ 
          2.2. การกล่าวคำต้อนรับและกล่าวคำอวยพร 
          2.3. การติดต่อสอบถาม การแนะนำการขอตรวจค้น 
          2.4. การฝึกระเบียบวินัยและการปฏิบัติเบื้องต้น 
          2.5. ทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การควบคุมตัว 
          2.6. ท่าจราจรที่ถูกต้องและทักษะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 
          2.7. ทักษะพิเศษในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วย-ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น 
          2.8. มารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสาร
 

บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด  

ตั้งอยู่เลขที่ 104/5 หมู่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ 038-195209     มือถือ 081-4102826,089-8344223

 

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll